Danh sách đề thi

MÔ PHÔI ID 881
Lượt thi: 297 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 23/12/2017
Mô tả: một sản phẩm trong đêm của Dưn :))
Lượt download : 2
Kí sinh trùng (Đại cương + Giun) ID 1122
Lượt thi: 110 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
KST(Giun) ID 1112
Lượt thi: 82 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: Y2
Mô Phôi ID 910
Lượt thi: 74 Người tạo: Trang Lê
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: HKI
[VTTU] 140 câu Dược liệu - TCCD015 ID 459
Lượt thi: 67 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 01/08/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 140 câu Dược liệu - TCCD015 Bị mất một số trang nên chỉ còn 70
Lượt download : 1
KST - Sán tổng hợp (4 loại) ID 1131
Lượt thi: 55 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: y2 sán lá gan nhỏ, sán lá phổi sán dây bò, sán dây lợn
CL ID 1090
Lượt thi: 43 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 17/03/2018
Mô tả: :)
nấm ID 1143
Lượt thi: 35 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: nấm
haha ID 582
Lượt thi: 18 Người tạo: Trang Anh
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: haha
Lượt download : 1
Giải phẫu học ID 602
Lượt thi: 193 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
Lượt download : 1
HỌC PHẦN: MÔ-PHÔI ID 899
Lượt thi: 86 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: DÀNH CHO SINH VIÊN YK21, Học kỳ I - năm học 2017-2018
Ký Sinh Trùng ( Sốt Rét) ID 1099
Lượt thi: 79 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 18/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
Mô Phôi 2017 test ID 914
Lượt thi: 71 Người tạo: Nguyễn Đức Long
Ngày tạo: 27/12/2017
Mô tả: Qua môn được
KST Đại Cương ID 1111
Lượt thi: 55 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
KST (Amip Trùng Roi) ID 1137
Lượt thi: 48 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
[VTTU] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058 ID 458
Lượt thi: 43 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 31/07/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058
Lượt download : 1
KTS ( Sán) ID 1133
Lượt thi: 26 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
trùng roi ID 1144
Lượt thi: 18 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: trùng roi
trùng roi ID 1144
Lượt thi: 18 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: trùng roi
KST (Amip Trùng Roi) ID 1137
Lượt thi: 48 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
KST - Sán tổng hợp (4 loại) ID 1131
Lượt thi: 55 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: y2 sán lá gan nhỏ, sán lá phổi sán dây bò, sán dây lợn
KST(Giun) ID 1112
Lượt thi: 82 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: Y2
Ký Sinh Trùng ( Sốt Rét) ID 1099
Lượt thi: 79 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 18/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
Mô Phôi 2017 test ID 914
Lượt thi: 71 Người tạo: Nguyễn Đức Long
Ngày tạo: 27/12/2017
Mô tả: Qua môn được
HỌC PHẦN: MÔ-PHÔI ID 899
Lượt thi: 86 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: DÀNH CHO SINH VIÊN YK21, Học kỳ I - năm học 2017-2018
Giải phẫu học ID 602
Lượt thi: 193 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
Lượt download : 1
[VTTU] 140 câu Dược liệu - TCCD015 ID 459
Lượt thi: 67 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 01/08/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 140 câu Dược liệu - TCCD015 Bị mất một số trang nên chỉ còn 70
Lượt download : 1
nấm ID 1143
Lượt thi: 35 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: nấm
KTS ( Sán) ID 1133
Lượt thi: 26 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
Kí sinh trùng (Đại cương + Giun) ID 1122
Lượt thi: 110 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
KST Đại Cương ID 1111
Lượt thi: 55 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
CL ID 1090
Lượt thi: 43 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 17/03/2018
Mô tả: :)
Mô Phôi ID 910
Lượt thi: 74 Người tạo: Trang Lê
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: HKI
MÔ PHÔI ID 881
Lượt thi: 297 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 23/12/2017
Mô tả: một sản phẩm trong đêm của Dưn :))
Lượt download : 2
haha ID 582
Lượt thi: 18 Người tạo: Trang Anh
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: haha
Lượt download : 1
[VTTU] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058 ID 458
Lượt thi: 43 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 31/07/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058
Lượt download : 1