Danh sách đề thi

MÔ PHÔI ID 881
Lượt thi: 362 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 23/12/2017
Mô tả: một sản phẩm trong đêm của Dưn :))
Lượt download : 2
Kí sinh trùng (Đại cương + Giun) ID 1122
Lượt thi: 154 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
ff ID 1209
Lượt thi: 114 Người tạo: duc
Ngày tạo: 07/05/2018
Mô tả: vv
Vi Sinh ID 1347
Lượt thi: 95 Người tạo: Tên của bạn
Ngày tạo: 08/06/2018
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt !!!
KST(Giun) ID 1112
Lượt thi: 94 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: Y2
KST - Sán tổng hợp (4 loại) ID 1131
Lượt thi: 77 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: y2 sán lá gan nhỏ, sán lá phổi sán dây bò, sán dây lợn
[VTTU] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058 ID 458
Lượt thi: 76 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 31/07/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058
Lượt download : 1
KST (Amip Trùng Roi) ID 1137
Lượt thi: 64 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
nấm ID 1143
Lượt thi: 47 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: nấm
trùng roi ID 1144
Lượt thi: 24 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: trùng roi
Mob 1 ID 1298
Lượt thi: 20 Người tạo: Mob
Ngày tạo: 04/06/2018
Mô tả: 4/6/2018
Giải phẫu học ID 602
Lượt thi: 198 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
Lượt download : 1
Mô Phôi ID 910
Lượt thi: 123 Người tạo: Trang Lê
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: HKI
Ký Sinh Trùng ( Sốt Rét) ID 1099
Lượt thi: 106 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 18/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
HỌC PHẦN: MÔ-PHÔI ID 899
Lượt thi: 95 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: DÀNH CHO SINH VIÊN YK21, Học kỳ I - năm học 2017-2018
[VTTU] 140 câu Dược liệu - TCCD015 ID 459
Lượt thi: 90 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 01/08/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 140 câu Dược liệu - TCCD015 Bị mất một số trang nên chỉ còn 70
Lượt download : 1
Mô Phôi 2017 test ID 914
Lượt thi: 77 Người tạo: Nguyễn Đức Long
Ngày tạo: 27/12/2017
Mô tả: Qua môn được
KST Đại Cương ID 1111
Lượt thi: 64 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
CL ID 1090
Lượt thi: 47 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 17/03/2018
Mô tả: :)
KTS ( Sán) ID 1133
Lượt thi: 35 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
haha ID 582
Lượt thi: 22 Người tạo: Trang Anh
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: haha
Lượt download : 1
Ví dụ 2 ID 1213
Lượt thi: 2 Người tạo: 1
Ngày tạo: 23/05/2018
Mô tả: Một số câu hỏi sưu tầm
Vi Sinh ID 1347
Lượt thi: 95 Người tạo: Tên của bạn
Ngày tạo: 08/06/2018
Mô tả: Chúc các bạn thi tốt !!!
Ví dụ 2 ID 1213
Lượt thi: 2 Người tạo: 1
Ngày tạo: 23/05/2018
Mô tả: Một số câu hỏi sưu tầm
trùng roi ID 1144
Lượt thi: 24 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: trùng roi
KST (Amip Trùng Roi) ID 1137
Lượt thi: 64 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
KST - Sán tổng hợp (4 loại) ID 1131
Lượt thi: 77 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: y2 sán lá gan nhỏ, sán lá phổi sán dây bò, sán dây lợn
KST(Giun) ID 1112
Lượt thi: 94 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: Y2
Ký Sinh Trùng ( Sốt Rét) ID 1099
Lượt thi: 106 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 18/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
Mô Phôi 2017 test ID 914
Lượt thi: 77 Người tạo: Nguyễn Đức Long
Ngày tạo: 27/12/2017
Mô tả: Qua môn được
HỌC PHẦN: MÔ-PHÔI ID 899
Lượt thi: 95 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 25/12/2017
Mô tả: DÀNH CHO SINH VIÊN YK21, Học kỳ I - năm học 2017-2018
Giải phẫu học ID 602
Lượt thi: 198 Người tạo: Sơn Phạm
Ngày tạo: 06/10/2017
Mô tả: Sơn Đẹp Zai
Lượt download : 1
[VTTU] 140 câu Dược liệu - TCCD015 ID 459
Lượt thi: 90 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 01/08/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 140 câu Dược liệu - TCCD015 Bị mất một số trang nên chỉ còn 70
Lượt download : 1
Mob 1 ID 1298
Lượt thi: 20 Người tạo: Mob
Ngày tạo: 04/06/2018
Mô tả: 4/6/2018
ff ID 1209
Lượt thi: 114 Người tạo: duc
Ngày tạo: 07/05/2018
Mô tả: vv
nấm ID 1143
Lượt thi: 47 Người tạo: Nguyễn Thu Thảo
Ngày tạo: 21/03/2018
Mô tả: nấm
KTS ( Sán) ID 1133
Lượt thi: 35 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 20/03/2018
Mô tả: Y2
Lượt download : 1
Kí sinh trùng (Đại cương + Giun) ID 1122
Lượt thi: 154 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
KST Đại Cương ID 1111
Lượt thi: 64 Người tạo: Nguyễn Thanh Bách
Ngày tạo: 19/03/2018
Mô tả: y2
CL ID 1090
Lượt thi: 47 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 17/03/2018
Mô tả: :)
Mô Phôi ID 910
Lượt thi: 123 Người tạo: Trang Lê
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: HKI
MÔ PHÔI ID 881
Lượt thi: 362 Người tạo: Dương Hm
Ngày tạo: 23/12/2017
Mô tả: một sản phẩm trong đêm của Dưn :))
Lượt download : 2
haha ID 582
Lượt thi: 22 Người tạo: Trang Anh
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: haha
Lượt download : 1
[VTTU] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058 ID 458
Lượt thi: 76 Người tạo: Trần Vũ Huy Bảo
Ngày tạo: 31/07/2017
Mô tả: [ĐH Võ Trường Toản] 60 câu Dược liệu 1 - TCDD058
Lượt download : 1