Danh sách đề thi

Tài chính doanh nghiệp ID 135
Lượt thi: 3728 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 24/03/2017
Mô tả: Tài liệu từ các khóa trước
Lượt download : 11
Thuế ID 53
Lượt thi: 1403 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest Thuế
Lượt download : 1
LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ID 841
Lượt thi: 743 Người tạo: Bùi Đức Duy
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Bộ câu hỏi lấy từ tập ôn. Khoảng 20 đến 30 câu giống với đề thi. Chúc bạn đạt kết quả cao. K20 ngành Tài chính
Lượt download : 11
Tài chính công ID 481
Lượt thi: 570 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/09/2017
Mô tả: Pest tài chính công
Lượt download : 5
Nguồn vốn ngân hàng thương mại ID 488
Lượt thi: 306 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Pest Nguồn vốn NHTM
Lượt download : 14
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ID 909
Lượt thi: 186 Người tạo: Bùi Đức Duy
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: Bộ câu hỏi lấy từ tập ôn. Khoảng 30 câu giống với đề thi. Chúc bạn đạt kết quả cao. K20 ngành Tài chính
Lượt download : 2
anh 4 ID 283
Lượt thi: 171 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: môn anh 4 ngành ngân hàng
Lượt download : 1
Chứng Khoán ID 102
Lượt thi: 120 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ khóa trước
Lượt download : 1
anh 8 ID 1296
Lượt thi: 21 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 04/06/2018
Mô tả: ha8
Tiền tệ và Thanh toán quốc tế ID 99
Lượt thi: 1879 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ khóa trước. Font hơi lỗi 1 chút nhé :))
Lượt download : 2
Ngân hàng thương mại ID 263
Lượt thi: 887 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: Tập ôn khóa trước
Lượt download : 14
Tài chính quốc tế ID 264
Lượt thi: 570 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: tập ôn khóa trước
Lượt download : 15
cstkm2 ID 728
Lượt thi: 323 Người tạo: văn_bắc
Ngày tạo: 26/11/2017
Mô tả: epu
Lượt download : 1
TDTCDADT ID 1162
Lượt thi: 232 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 24/03/2018
Mô tả: ahihi
GDQP ID 309
Lượt thi: 172 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: môn gdqp
Lượt download : 1
Marketting Ngân Hàng ID 289
Lượt thi: 166 Người tạo: Nguyễn Tùng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: K17 - Nguyễn Tùng
Lượt download : 1
TDTCDADT ID 1161
Lượt thi: 91 Người tạo: Linh chi
Ngày tạo: 24/03/2018
Mô tả: :)
anh 8 ID 1296
Lượt thi: 21 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 04/06/2018
Mô tả: ha8
TDTCDADT ID 1161
Lượt thi: 91 Người tạo: Linh chi
Ngày tạo: 24/03/2018
Mô tả: :)
LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ID 841
Lượt thi: 743 Người tạo: Bùi Đức Duy
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: Bộ câu hỏi lấy từ tập ôn. Khoảng 20 đến 30 câu giống với đề thi. Chúc bạn đạt kết quả cao. K20 ngành Tài chính
Lượt download : 11
Nguồn vốn ngân hàng thương mại ID 488
Lượt thi: 306 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 30/09/2017
Mô tả: Pest Nguồn vốn NHTM
Lượt download : 14
GDQP ID 309
Lượt thi: 172 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 06/06/2017
Mô tả: môn gdqp
Lượt download : 1
anh 4 ID 283
Lượt thi: 171 Người tạo: Quỳnh Lưu
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: môn anh 4 ngành ngân hàng
Lượt download : 1
Ngân hàng thương mại ID 263
Lượt thi: 887 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: Tập ôn khóa trước
Lượt download : 14
Chứng Khoán ID 102
Lượt thi: 120 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ khóa trước
Lượt download : 1
Thuế ID 53
Lượt thi: 1403 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 17/03/2017
Mô tả: Pest Thuế
Lượt download : 1
TDTCDADT ID 1162
Lượt thi: 232 Người tạo: Diệp Anh
Ngày tạo: 24/03/2018
Mô tả: ahihi
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ID 909
Lượt thi: 186 Người tạo: Bùi Đức Duy
Ngày tạo: 26/12/2017
Mô tả: Bộ câu hỏi lấy từ tập ôn. Khoảng 30 câu giống với đề thi. Chúc bạn đạt kết quả cao. K20 ngành Tài chính
Lượt download : 2
cstkm2 ID 728
Lượt thi: 323 Người tạo: văn_bắc
Ngày tạo: 26/11/2017
Mô tả: epu
Lượt download : 1
Tài chính công ID 481
Lượt thi: 570 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 27/09/2017
Mô tả: Pest tài chính công
Lượt download : 5
Marketting Ngân Hàng ID 289
Lượt thi: 166 Người tạo: Nguyễn Tùng
Ngày tạo: 03/06/2017
Mô tả: K17 - Nguyễn Tùng
Lượt download : 1
Tài chính quốc tế ID 264
Lượt thi: 570 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 31/05/2017
Mô tả: tập ôn khóa trước
Lượt download : 15
Tài chính doanh nghiệp ID 135
Lượt thi: 3728 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 24/03/2017
Mô tả: Tài liệu từ các khóa trước
Lượt download : 11
Tiền tệ và Thanh toán quốc tế ID 99
Lượt thi: 1879 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: Tài liệu lấy từ khóa trước. Font hơi lỗi 1 chút nhé :))
Lượt download : 2