Danh sách đề thi

Khoa học quản lý ID 92
Lượt thi: 4883 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Pest khoa học quản lý
Lượt download : 135
CLKD ID 214
Lượt thi: 1708 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 24/05/2017
Mô tả: 200c
Lượt download : 1
phân tích đầu tư dự án ID 227
Lượt thi: 1220 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: 225 câu
Lượt download : 1
Tổ chức bộ máy quản lý ID 172
Lượt thi: 1001 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Pest tổ chức bộ máy quản lý
Lượt download : 2
TCDN ID 363
Lượt thi: 854 Người tạo: DooHi
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: sgsges
Lượt download : 1
Thương mại ID 385
Lượt thi: 754 Người tạo: Tuyệt Tình Thiếu Gia
Ngày tạo: 11/06/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
qlnl ID 105
Lượt thi: 541 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: 83c bổ sung
Lượt download : 1
QLNS Update ID 185
Lượt thi: 450 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 15/04/2017
Mô tả: QL19.28
Lượt download : 1
khởi sự kinh doanh ID 648
Lượt thi: 364 Người tạo: Minh Trang
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: update
Lượt download : 2
TMQT ID 517
Lượt thi: 306 Người tạo: tdz
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: Thầy gửi
Lượt download : 3
Kinh doanh khách sạn (KDKS) ID 703
Lượt thi: 172 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Theo tập ôn
Lượt download : 1
KSKD ID 659
Lượt thi: 122 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
ví dụ 1 ID 535
Lượt thi: 53 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: đáp án theo tập ôn
Lượt download : 1
LKT P2 ID 182
Lượt thi: 44 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 31/03/2017
Mô tả: 50 câu sau
Lượt download : 1
Trắc nghiệm nội bộ ID 454
Lượt thi: 5 Người tạo: Nguyễn Hữu Trình
Ngày tạo: 30/07/2017
Mô tả: Kiến thức sản phẩm
Lượt download : 1
bảo hiểm ID 272
Lượt thi: 1916 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 3
QLNS ID 183
Lượt thi: 1291 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 02/04/2017
Mô tả: QLNS Full 275 câu
Lượt download : 5
Marketing căn bản ID 211
Lượt thi: 1061 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 23/05/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
Quản lý dự án ID 683
Lượt thi: 994 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: nguồn từ tập ôn khóa trước
Lượt download : 14
tâm lý kinh doanh ID 143
Lượt thi: 782 Người tạo: Hồ An
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: rổ khó
Lượt download : 4
LKT3 QTKD ID 176
Lượt thi: 564 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 30/03/2017
Mô tả: Full 100 câu. Lớp QL19.28
Lượt download : 1
luật kinh tế 3 ID 95
Lượt thi: 509 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: 80 câu 20 câu còn lại chọn tất cả các đáp án nên mk k đánh
Lượt download : 3
khql ID 394
Lượt thi: 380 Người tạo: Hương
Ngày tạo: 16/06/2017
Mô tả: đề mới
Lượt download : 4
QLDA1 ID 679
Lượt thi: 355 Người tạo: Ngọc Sơn
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: Quản lý dự án (lý thuyết)
Lượt download : 1
Quản lý dự án ID 693
Lượt thi: 208 Người tạo: Tuyết QV19.02
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: 123
Lượt download : 4
Bảo Hiểm ID 872
Lượt thi: 146 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Ôn tập
TCDN ID 837
Lượt thi: 66 Người tạo: duc
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 1
LKT P1 ID 181
Lượt thi: 46 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 31/03/2017
Mô tả: 50 câu đầu
Lượt download : 3
KSKD ID 635
Lượt thi: 14 Người tạo: Anh Dang
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: khó vl~
Lượt download : 1
qlrr ID 1320
Lượt thi: 2 Người tạo: Đinh Ánh
Ngày tạo: 06/06/2018
Mô tả: trắc nghiệm
qlrr ID 1320
Lượt thi: 2 Người tạo: Đinh Ánh
Ngày tạo: 06/06/2018
Mô tả: trắc nghiệm
TCDN ID 837
Lượt thi: 66 Người tạo: duc
Ngày tạo: 20/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Lượt download : 1
Quản lý dự án ID 693
Lượt thi: 208 Người tạo: Tuyết QV19.02
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: 123
Lượt download : 4
QLDA1 ID 679
Lượt thi: 355 Người tạo: Ngọc Sơn
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: Quản lý dự án (lý thuyết)
Lượt download : 1
khởi sự kinh doanh ID 648
Lượt thi: 364 Người tạo: Minh Trang
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: update
Lượt download : 2
ví dụ 1 ID 535
Lượt thi: 53 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: đáp án theo tập ôn
Lượt download : 1
Trắc nghiệm nội bộ ID 454
Lượt thi: 5 Người tạo: Nguyễn Hữu Trình
Ngày tạo: 30/07/2017
Mô tả: Kiến thức sản phẩm
Lượt download : 1
Thương mại ID 385
Lượt thi: 754 Người tạo: Tuyệt Tình Thiếu Gia
Ngày tạo: 11/06/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
bảo hiểm ID 272
Lượt thi: 1916 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 02/06/2017
Mô tả: lý thuyết
Lượt download : 3
CLKD ID 214
Lượt thi: 1708 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 24/05/2017
Mô tả: 200c
Lượt download : 1
QLNS Update ID 185
Lượt thi: 450 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 15/04/2017
Mô tả: QL19.28
Lượt download : 1
LKT P2 ID 182
Lượt thi: 44 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 31/03/2017
Mô tả: 50 câu sau
Lượt download : 1
LKT3 QTKD ID 176
Lượt thi: 564 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 30/03/2017
Mô tả: Full 100 câu. Lớp QL19.28
Lượt download : 1
tâm lý kinh doanh ID 143
Lượt thi: 782 Người tạo: Hồ An
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: rổ khó
Lượt download : 4
luật kinh tế 3 ID 95
Lượt thi: 509 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: 80 câu 20 câu còn lại chọn tất cả các đáp án nên mk k đánh
Lượt download : 3
Bảo Hiểm ID 872
Lượt thi: 146 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: Ôn tập
Kinh doanh khách sạn (KDKS) ID 703
Lượt thi: 172 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Theo tập ôn
Lượt download : 1
Quản lý dự án ID 683
Lượt thi: 994 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: nguồn từ tập ôn khóa trước
Lượt download : 14
KSKD ID 659
Lượt thi: 122 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 09/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
KSKD ID 635
Lượt thi: 14 Người tạo: Anh Dang
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: khó vl~
Lượt download : 1
TMQT ID 517
Lượt thi: 306 Người tạo: tdz
Ngày tạo: 02/10/2017
Mô tả: Thầy gửi
Lượt download : 3
khql ID 394
Lượt thi: 380 Người tạo: Hương
Ngày tạo: 16/06/2017
Mô tả: đề mới
Lượt download : 4
TCDN ID 363
Lượt thi: 854 Người tạo: DooHi
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: sgsges
Lượt download : 1
phân tích đầu tư dự án ID 227
Lượt thi: 1220 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 26/05/2017
Mô tả: 225 câu
Lượt download : 1
Marketing căn bản ID 211
Lượt thi: 1061 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 23/05/2017
Mô tả: 60c
Lượt download : 1
QLNS ID 183
Lượt thi: 1291 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 02/04/2017
Mô tả: QLNS Full 275 câu
Lượt download : 5
LKT P1 ID 181
Lượt thi: 46 Người tạo: nguyễn văn dũng
Ngày tạo: 31/03/2017
Mô tả: 50 câu đầu
Lượt download : 3
Tổ chức bộ máy quản lý ID 172
Lượt thi: 1001 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Pest tổ chức bộ máy quản lý
Lượt download : 2
qlnl ID 105
Lượt thi: 541 Người tạo: tu trinh
Ngày tạo: 21/03/2017
Mô tả: 83c bổ sung
Lượt download : 1
Khoa học quản lý ID 92
Lượt thi: 4883 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 20/03/2017
Mô tả: Pest khoa học quản lý
Lượt download : 135