Danh sách đề thi

Kinh doanh nhà hàng ID 159
Lượt thi: 1485 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: tập ôn kinh doanh nhà hàng
Lượt download : 3
Kinh doanh lữ hành ID 302
Lượt thi: 916 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 05/06/2017
Mô tả: Tập ôn kinh doanh lữ hành
Lượt download : 12
kinh doanh khách sạn ID 701
Lượt thi: 675 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
KINH DOANH NHÀ HÀNG ID 846
Lượt thi: 271 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Tổng quan - kinh doanh du lịch ID 355
Lượt thi: 161 Người tạo: Vương Việt
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tổng quan-kinh doanh du lịch
Lượt download : 1
Marketing DL ID 175
Lượt thi: 134 Người tạo: Vịt Foody
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: hellodobi88@gmail.com
Lượt download : 1
marketting ID 142
Lượt thi: 94 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: 60 câu
Lượt download : 1
tài chính.bài tập ID 870
Lượt thi: 40 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: lương thư
Ví dụ 1 ID 690
Lượt thi: 4 Người tạo: Hiền Bùi
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Kinh Doanh Du Lịch
Lượt download : 1
Kinh Doanh Du Lịch ID 354
Lượt thi: 1140 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn tổng quan dl + kinh doanh dl
Lượt download : 1
Luật du lịch ID 634
Lượt thi: 710 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: Đầy đủ
Lượt download : 2
Marketing du lịch ID 173
Lượt thi: 643 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Nguồn từ tập ôn
Lượt download : 1
tập ôn T ID 171
Lượt thi: 212 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: ÔN TẬP
Lượt download : 1
Kinh doanh lữ hành ID 750
Lượt thi: 152 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: ôn tập
KTTMDV 2 tín chỉ ID 1293
Lượt thi: 118 Người tạo: Mạnh Thường
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: DL
Kinh doanh khách sạn ID 1455
Lượt thi: 62 Người tạo: Đức Anh
Ngày tạo: 12/11/2018
Mô tả: hihi
ví dụ 2 ID 583
Lượt thi: 37 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
Kinh doanh khách sạn ID 1455
Lượt thi: 62 Người tạo: Đức Anh
Ngày tạo: 12/11/2018
Mô tả: hihi
tài chính.bài tập ID 870
Lượt thi: 40 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: lương thư
Kinh doanh lữ hành ID 750
Lượt thi: 152 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: ôn tập
Ví dụ 1 ID 690
Lượt thi: 4 Người tạo: Hiền Bùi
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Kinh Doanh Du Lịch
Lượt download : 1
ví dụ 2 ID 583
Lượt thi: 37 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
Kinh Doanh Du Lịch ID 354
Lượt thi: 1140 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn tổng quan dl + kinh doanh dl
Lượt download : 1
Marketing DL ID 175
Lượt thi: 134 Người tạo: Vịt Foody
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: hellodobi88@gmail.com
Lượt download : 1
tập ôn T ID 171
Lượt thi: 212 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: ÔN TẬP
Lượt download : 1
marketting ID 142
Lượt thi: 94 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: 60 câu
Lượt download : 1
KTTMDV 2 tín chỉ ID 1293
Lượt thi: 118 Người tạo: Mạnh Thường
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: DL
KINH DOANH NHÀ HÀNG ID 846
Lượt thi: 271 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
kinh doanh khách sạn ID 701
Lượt thi: 675 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
Luật du lịch ID 634
Lượt thi: 710 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: Đầy đủ
Lượt download : 2
Tổng quan - kinh doanh du lịch ID 355
Lượt thi: 161 Người tạo: Vương Việt
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tổng quan-kinh doanh du lịch
Lượt download : 1
Kinh doanh lữ hành ID 302
Lượt thi: 916 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 05/06/2017
Mô tả: Tập ôn kinh doanh lữ hành
Lượt download : 12
Marketing du lịch ID 173
Lượt thi: 643 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Nguồn từ tập ôn
Lượt download : 1
Kinh doanh nhà hàng ID 159
Lượt thi: 1485 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: tập ôn kinh doanh nhà hàng
Lượt download : 3