Danh sách đề thi

Kinh Doanh Du Lịch ID 354
Lượt thi: 1133 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn tổng quan dl + kinh doanh dl
Lượt download : 1
Kinh doanh lữ hành ID 302
Lượt thi: 910 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 05/06/2017
Mô tả: Tập ôn kinh doanh lữ hành
Lượt download : 12
kinh doanh khách sạn ID 701
Lượt thi: 403 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
tập ôn T ID 171
Lượt thi: 211 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: ÔN TẬP
Lượt download : 1
Tổng quan - kinh doanh du lịch ID 355
Lượt thi: 150 Người tạo: Vương Việt
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tổng quan-kinh doanh du lịch
Lượt download : 1
KTTMDV 2 tín chỉ ID 1293
Lượt thi: 115 Người tạo: Mạnh Thường
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: DL
marketting ID 142
Lượt thi: 56 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: 60 câu
Lượt download : 1
tài chính.bài tập ID 870
Lượt thi: 21 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: lương thư
Kinh doanh nhà hàng ID 159
Lượt thi: 1046 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: tập ôn kinh doanh nhà hàng
Lượt download : 3
Luật du lịch ID 634
Lượt thi: 688 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: Đầy đủ
Lượt download : 2
Marketing du lịch ID 173
Lượt thi: 299 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Nguồn từ tập ôn
Lượt download : 1
KINH DOANH NHÀ HÀNG ID 846
Lượt thi: 154 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
Kinh doanh lữ hành ID 750
Lượt thi: 147 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: ôn tập
Marketing DL ID 175
Lượt thi: 70 Người tạo: Vịt Foody
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: hellodobi88@gmail.com
Lượt download : 1
ví dụ 2 ID 583
Lượt thi: 36 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
Ví dụ 1 ID 690
Lượt thi: 3 Người tạo: Hiền Bùi
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Kinh Doanh Du Lịch
Lượt download : 1
KTTMDV 2 tín chỉ ID 1293
Lượt thi: 115 Người tạo: Mạnh Thường
Ngày tạo: 03/06/2018
Mô tả: DL
KINH DOANH NHÀ HÀNG ID 846
Lượt thi: 154 Người tạo: Minhh Minhh
Ngày tạo: 21/12/2017
Mô tả: TẬP ÔN
kinh doanh khách sạn ID 701
Lượt thi: 403 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: tập ôn
Lượt download : 1
Luật du lịch ID 634
Lượt thi: 688 Người tạo: minh phương
Ngày tạo: 08/10/2017
Mô tả: Đầy đủ
Lượt download : 2
Tổng quan - kinh doanh du lịch ID 355
Lượt thi: 150 Người tạo: Vương Việt
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tổng quan-kinh doanh du lịch
Lượt download : 1
Kinh doanh lữ hành ID 302
Lượt thi: 910 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 05/06/2017
Mô tả: Tập ôn kinh doanh lữ hành
Lượt download : 12
Marketing du lịch ID 173
Lượt thi: 299 Người tạo: Trung Phan
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: Nguồn từ tập ôn
Lượt download : 1
Kinh doanh nhà hàng ID 159
Lượt thi: 1046 Người tạo: PAD
Ngày tạo: 27/03/2017
Mô tả: tập ôn kinh doanh nhà hàng
Lượt download : 3
tài chính.bài tập ID 870
Lượt thi: 21 Người tạo: lương thư
Ngày tạo: 22/12/2017
Mô tả: lương thư
Kinh doanh lữ hành ID 750
Lượt thi: 147 Người tạo: Lim
Ngày tạo: 09/12/2017
Mô tả: ôn tập
Ví dụ 1 ID 690
Lượt thi: 3 Người tạo: Hiền Bùi
Ngày tạo: 10/10/2017
Mô tả: Kinh Doanh Du Lịch
Lượt download : 1
ví dụ 2 ID 583
Lượt thi: 36 Người tạo: + LOVE
Ngày tạo: 04/10/2017
Mô tả: abc xyz
Lượt download : 1
Kinh Doanh Du Lịch ID 354
Lượt thi: 1133 Người tạo: vitveo
Ngày tạo: 07/06/2017
Mô tả: Tập ôn tổng quan dl + kinh doanh dl
Lượt download : 1
Marketing DL ID 175
Lượt thi: 70 Người tạo: Vịt Foody
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: hellodobi88@gmail.com
Lượt download : 1
tập ôn T ID 171
Lượt thi: 211 Người tạo: Huyen Trang
Ngày tạo: 29/03/2017
Mô tả: ÔN TẬP
Lượt download : 1
marketting ID 142
Lượt thi: 56 Người tạo: ....................
Ngày tạo: 25/03/2017
Mô tả: 60 câu
Lượt download : 1